Právě si prohlížíte Jarní členská schůze 2024

Jarní členská schůze 2024

Nabitý program, nabitý přednáškový sál. Asi takto by se dala stručně shrnout jarní členská schůze Slezské ornitologické společnosti letošního roku. V sobotu 24. 2. si našlo do Ostravského muzea cestu min. 55 osob z řad členů a dalších zájemců o ochranu a život ptáků.

První část setkání vyplnila přednáška Markéty Ticháčkové — naší největší odbornice na jeřába popelavého. Mimo seznámení s jeřáby celého světa byla přednáška zaměřena na monitoring a sledování pohybu jeřábů označených na území severní Moravy a Slezska; navíc byla doplněna řadou jedinečných videosekvencí přibližujících život tohoto stále tajuplného ptačího druhu.

Druhá část schůze začala seznámením s výsledky hospodaření naší pobočky v roce 2023, diskusí okolo budoucnosti našeho odborného periodika Acrocephalus (Ostrava) a nastíněním organizace a programu zářijového setkání u příležitosti oslav 50 let od založení Slezské ornitologické společnosti. Mimo výzvu do zapojení monitoringu čápa černého od Františka Pojera zazněla také výzva do zapojení do City Nature Challenge 2024 v Ostravě pomocí aplikace iNaturalist. Marie Hánová poté seznámila přítomné s metodikou mapování pobočkového ptáka roku 2024 — moudivláčka lužního. O podrobnostech revitalizace přírodní rezervace Kotvice se přítomní dozvěděli od Ivony Kneblové a o možnosti zapojit se do monitoringu ptáků v Jeseníkách nebo do Jesenického houkání od Daniela Křenka. Evžen Tošenovský mimo novinky z České společnosti ornitologické zmínil také důležitost osvěty na příkladu akcí z Třebovického parku, ve kterém dlouhodobě sledoval také hnízdní avifaunu. Výsledky mapování bukáčka malého na karvinských propadlinách v roce 2023, který mj. finančně podpořila naše pobočka, přednesl Adam Wilczek. Vliv managementu zeleně na druhovou diverzitu ptactva zmínil ve svém příspěvku nejmladší host schůze Adéla Veličková. Přednáškový maraton byl ukončen poznatky o hnízdění rybáka bahenního na Karvinsku v roce 2023. Diskuse nejen o zmíněných tématech poté probíhala v přátelském duchu až do večerních hodin v nedaleké restauraci.

Děkujeme všem přednášejícím za ochotu a chuť se podělit s výsledky své ornitologické činnosti, protože se bezesporu zasloužili o to, že přednáškový sál Ostravského muzea byl zaplněn do posledního místa.

Těšíme se na příště v Polance nad Odrou.

Za výbor SOS Patrik Molitor