Zakázky

V přehledu se nachází výběr ze zakázkové činnosti pobočky od roku 2006 (posudky a dozory zde uvedeny nejsou). Výstupy jsou našim členům k dispozici v archivu nebo na vyžádání.

2021

Ornitologický inventarizační průzkum přírodních rezervací Karlovice ‒ sever, Palkovické hůrky, Skalka

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Od března do července jsme zkoumali avifaunu tří rezervací vyšších poloh. Výstupy mohou Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje posloužit při plánech péče o tato cenná území.

Ornitologicko-chiropterologický průzkum lipové aleje v Městském hřbitově v Odrách

Objednatel: Město Odry, odbor životního prostředí

V období dubna a května jsme realizovali ornitologicko-chiropterologický průzkum hřbitova ve městě Odry (okres Nový Jičín). V práci jsme stručně zhodnotili obě skupiny a zájmové území a navrhli opatření k zachování jeho biodiverzity.

2020

Ornitologicko-chiropterologický průzkum parku Osvobození ve Frenštátu pod Radhoštěm

Objednatel: Města Frenštát pod Radhoštěm

Od dubna do srpna jsme se zabývali výskytem ptáků a netopýrů menšího parku v intravilánu města Frenštátu pod Radhoštěm (okres Frýdek-Místek). V práci jsme stručně zhodnotili obě skupiny a zájmové území a navrhli opatření k zachování jeho biodiverzity.

Průzkum hnízdní populace rorýsa obecného (Apus apus) a jiřičky obecné (Delichon urbicum) v zájmových oblastech města Třince v roce 2020

Objednatel: Statutární město Třinec, Magistrát města Třince, odbor životního prostředí a zemědělství

Od konce června do poloviny července jsme mapovali hnízdní výskyt dvou synantropních druhů ptáků ve vybraných částech města Třince (okres Frýdek-Místek). Součástí zprávy byl obecný postup při rekonstrukcích bytových domů, který je v souladu s ochranou těchto a dalších ptáků vázaných na lidská sídla.

2019

Zoologický průzkum ovocného sadu v Nové Horce

Objednatel: Project Work

Na konci července jsme uskutečnili orientační průzkum páchníka hnědého a obratlovců v ovocném sadu na území města Studénky (okres Nový Jičín). Ze zvláště chráněných druhů byli zjištěni ještěrka obecná, lejsek šedý a pět druhů netopýrů. Součástí zprávy jsou doporučení k minimalizaci vlivu kácení stromů na faunu.

2018

Předběžný zoologický průzkum sportovního areálu Dubina v Pstruží

Objednatel: Karel Kowalik

V druhé polovině července jsme uskutečnili orientační průzkum obratlovců ve starém malém porostu dubů ohroženém nešetrným záměrem výstavby sportovního areálu Dubina v Pstruží (okres Frýdek-Místek) a podporujeme snahu objednatele o jeho ochranu před plánovaným kácením.

Zoologický průzkum rVKP Alej podél ul. Bartovická v Ostravě-Bartovicích

Objednatel: Statutární město Ostrava

Od dubna do srpna jsme se zabývali entomologickým, ornitologickým a chiropterologickým posouzením aleje určené k vykácení v Ostravě-Bartovicích. Součástí zprávy bylo vyhodnocení výskytu především ochranářsky významných druhů včetně doporučení minimalizující či kompenzující dopad kácení na předmětné živočišné skupiny.

Ornitologický průzkum rákosin přírodních rezervací Bartošovický luh, Rákosina a Rezavka v CHKO Poodří

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Od března do července jsme zkoumali avifaunu tří plošně významných rákosin na území CHKO. Výstupy poslouží Správě CHKO jako podklad pro plánované revitalizace předmětných lokalit. Zveřejněny jsou ve zpravodaji Acrocephalus (Ostrava) č. 33/2018.

Předběžné ornitologické posouzení lokality výstavby větrné elektrárny na k. ú. Luboměř u Potštátu

Objednatel: VTE PROJEKT

Provedli jsme rešerši údajů a orientační ornitologický průzkum oblasti a okolí záměru výstavby větrných elektráren, vyhodnotili výskyt ptáků s důrazem na ochranářsky významné druhy a předložili předběžný závěr k možné realizaci výstavby větrné elektrárny.

Ornitologický průzkum v záměru výstavby Větrného parku Sudice: závěrečná zpráva z období prosinec 2017 – červen 2018

Objednatel: Myslivecký spolek Sudice

Provedli jsme půlroční ornitologický monitoring oblasti a okolí záměru výstavby větrných elektráren v ornitologicky velmi zajímavé části Opavska (okres Opava), vyhodnotili výskyt ptáků s důrazem na ochranářsky významné druhy a předložili závěr, zda je možno větrný park z ornitologického hlediska realizovat.

2017

Monitoring potenciálních úkrytů netopýrů v páteřní aleji zámeckého areálu Hukvaldy

Objednatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

V listopadu a prosinci jsme provedli chiropterologický průzkum aleje v PP Hukvaldy (okres Nový Jičín). Ve zprávě jsme zhodnotili možnosti k výskytu netopýrů a navrhli šetrný ořez stromů.

Ornitologicko-chiropterologický průzkum Městských sadů v Opavě

Objednatel: Statutární město Opava

V období únor až červenec jsme realizovali ornitologicko-chiropterologický průzkum části Městských sadů v Opavě. V práci jsme stručně zhodnotili obě skupiny a zájmové území a navrhli opatření k maximálnímu zachování jeho biodiverzity.

Zoologický průzkum aleje na ulici Lípová v Českém Těšíně

Objednatel: Delta Třinec

Od března do července jsme se zabývali entomologickým, ornitologickým a chiropterologickým posouzením části aleje určené k vykácení v Českém Těšíně. Součástí zprávy bylo vyhodnocení výskytu především ochranářsky významných druhů včetně doporučení minimalizující či kompenzující dopad kácení na předmětné živočišné skupiny.

Ornitologický průzkum zahrady vily Landek v Ostravě-Petřkovicích

Objednatel: goNET

V druhé polovině června jsme realizovali ornitologický průzkum zahrady a okolí nacházející se v NPP Landek (okres Ostrava-město). Cílem bylo zhodnotit avifaunu a navrhnout postup ke snížení vlivu případného pořádání kulturních akcí na hnízdní avifaunu.

Předběžné ornitologické posouzení lokality výstavby větrných elektráren ve Stonavě

Objednatel: VTE PROJEKT

Provedli jsme rešerši údajů a orientační ornitologický průzkum oblasti a okolí záměru výstavby větrných elektráren ve velmi zajímavé části Karvinska, vyhodnotili výskyt ptáků s důrazem na ochranářsky významné druhy a předložili předběžný závěr k možné realizaci výstavby větrného parku.

Ornitologický průzkum plochy plánované zástavby v Šenově

Objednatel: Město Šenov

Na začátku června jsme zkontrolovali plochu s plánovanou výstavbou rodinných domů v Šenově (okres Ostrava-město) a navrhli postup k vyloučení konfliktu stavebních prací s hnízděním ptáků.

Posouzení plánované výstavby vedení vysokého napětí v Hnojníku

Objednatel: Městský úřad Třinec

Zúročili jsme zkušenosti z mapování linek VVN na území severní Moravy a Slezska a navrhli nejpřijatelnější varianty plánované linky VVN u intravilánu Hnojníka (okres Frýdek-Místek).

Ornitologický průzkum areálu plánovaného skateparku ve Frýdku-Místku

Objednatel: Mystic Constructions

V průběhu května jsme prozkoumali plochu plánovaného areálu skateparku ve Frýdku-Místku a navrhli jednoduchý postup k eliminaci konfliktu s hnízděním ptáků.

2016

Orientační zoologický průzkum lipové aleje zaměřený na výskyt páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) u staré Opavské cesty v Klimkovicích

Objednatel: Město Klimkovice, Městský úřad Klimkovice, odbor hospodářsko-technický

V srpnu jsme provedli orientační zoologický průzkum se zaměřením na uvedený zvláště chráněný druh brouka lipové aleje u staré Opavské cesty na k. ú. Klimkovice (okres Ostrava-město). Ve zprávě jsme zhodnotili výskyt druhu a navrhli opatření k zachování biodiverzity aleje.

Ornitologický průzkum v záměru výstavby větrných elektráren Dívčí Hrad – Hlinka: závěrečná zpráva z období prosinec 2015 – červen 2016

Objednatel: Myslivecký spolek Hlinka

Provedli jsme půlroční ornitologický monitoring oblasti a okolí záměru výstavby větrných elektráren v ornitologicky velmi zajímavé části Osoblažska (okres Bruntál), vyhodnotili výskyt ptáků s důrazem na ochranářsky významné druhy a předložili závěr, zda je možno větrný park z ornitologického hlediska realizovat.

Orientační zoologický průzkum zeleně v Lichnově

Objednatel: Arborea Březová

V první polovině května jsme realizovali orientační zoologický průzkum (xylofágní brouci, ptáci a netopýři) zeleně (především lip) na dvou parcelách na k. ú. Lichnov u Nového Jičína (okres Nový Jičín). V práci jsme stručně zhodnotili jednotlivé skupiny a zájmové území a navrhli opatření k alespoň částečnému zachování jeho biodiverzity.

2015

Orientační zoologický průzkum lipové aleje v Klimkovicích

Objednatel: Město Klimkovice, Městský úřad Klimkovice, odbor hospodářsko-technický

V srpnu a září (nikoliv tedy v ideálním období) jsme provedli orientační zoologický průzkum (xylofágní brouci, ptáci a netopýři) lipové aleje u staré Opavské cesty na k. ú. Klimkovice (okres Ostrava-město). V práci jsme zhodnotili zájmové území a navrhli opatření k zachování jeho biodiverzity.

Mapování hnízdišť motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku a Osoblažsku a Mapování hnízdišť čejky chocholaté (Vanellus vanellus) a vodouše rudonohého (Tringa totanus) v Moravskoslezském kraji

Donor: Český svaz ochránců přírody

Oba mapovací projekty v rámci programu Ochrana biodiverzity ČSOP byly řešeny našimi členy. Výsledky projektů byly představeny na podzimní členské schůzi a jsou rovněž uveřejněny ve zpravodaji Acrocephalus (Ostrava) č. 30/2015.

Kvantitativní a kvalitativní inventarizační průzkum avifauny v PR Kotvice včetně zhodnocení vlivu leteckého provozu

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

V období březen–říjen jsme realizovali inventarizační průzkum avifauny této mimořádně cenné lokality. Součástí práce bylo kromě návrhu managementových opatření také vyhodnocení vlivu přeletů „malých” letadel na vodní ptáky. Výsledky jsou publikovány ve zpravodaji Acrocephalus (Ostrava) č. 30/2015.

2014

Zoologický průzkum sportovního areálu v Dolní Datyni

Objednatel: Statutární město Havířov, odbor investiční výstavby

V několikaměsíčním časovém horizontu jsme provedli malakologický, odonatoloický, herpetologický a ornitologický průzkum záměru výstavby sportovního areálu, zejména pak herpetologicky velmi cenné bývalé požární nádrže u potoka Dolní Datyňka (okres Karviná). Součástí zprávy bylo vyhodnocení výskytu především ochranářsky významných druhů včetně doporučení minimalizující či kompenzující dopad stavby na předmětné živočišné skupiny.

2013–2014

Ochrana doupných a odumřelých stromů jako hnízdišť ptáků na pozemcích Lesů ČR v okrese Karviná formou mapování a osvěty

Donor: Nadace OKD

Hlavním cílem projektu bylo v terénu označit a zmapovat doupné a odumřelé stromy s uvedením základních charakteristik (druh stromu, počet a velikostní kategorie dutin, případně jejich obsazenost ptactvem), a to ve všech lesních porostech starších 80 let ve správě Lesů ČR na území okresu Karviná za účelem jejich následné ochrany jako hnízdišť ptáků a osvětové činnosti (exkurze, přednášky, medializace, brožura) u širší veřejnosti. Označili jsme 706 doupných a odumřelých stromů s celkovým počtem 1 350 dutin a polodutin, provedli jsme dvě terénní exkurze, 14 přednášek, sepsali dvě tiskové zprávy, pět autorských článků* a vydali barevnou brožuru.
* V regionálních novinách byly publikovány výsledky z města Bohumína (název článku vzešel z dílny redakce), Dolní Lutyně, Petřvaldu a Orlové.

2013

Zoologický průzkum lesního porostu Hrabina v Českém Těšíně

Objednatel: Město Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí

V příměstském lese jsme uskutečnili entomologický, ornitologický a chiropterologický průzkum v průběhu roku. Součástí práce byl návrh opatření vedoucí ke zlepšení podmínek předmětných skupin živočichů.

Hnízdní populace rorýsa obecného (Apus apus) a jiřičky obecné (Delichon urbicum) ve Frenštátu pod Radhoštěm v roce 2013

Objednatel: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí

V průběhu července jsme ve městě vymapovali hnízdiště obou zájmových synantropních druhů ptáků. Součástí zprávy byla také obecná doporučení k ochraně synantropních ptáků. Výsledky jsou publikovány ve zpravodaji Acrocephalus (Ostrava) č. 28/2013.

2012

Ornitologický průzkum lokality Dívčí Hrad – Hlinka: závěrečná zpráva z období září 2011 – srpen 2012

Objednatel: Ostwind CZ

Provedli jsme celoroční ornitologický monitoring oblasti a okolí záměru výstavby větrného parku v ornitologicky velmi zajímavé části Osoblažska (okres Bruntál), vyhodnotili výskyt ptáků s důrazem na ochranářsky významné druhy a předložili závěr, zda je možno větrný park z ornitologického hlediska realizovat.

2011

Vyhodnocení populace volavky popelavé (Ardea cinerea) na řece Olši (ryb. revíry č. 471087 a 473064), potoku Tyra (ryb. revír č. 473095) a Střítežských rybnících (ryb. revír č. 471132)

Objednatel: Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství

Cílem práce bylo získání údajů o aktuální početnosti a excerpce starších záznamů o zájmovém druhu na předmětných rybářských revírech, na jejichž základě jsme vyhodnotili výskyt druhu ve vztahu k údajným závažným škodám v rybářství.

2010–2011

Evidence výskytu rorýsa obecného (Apus apus) v sídelní zástavbě na území Moravskoslezského kraje

Několik členů pobočky mapovalo v rámci širšího projektu pro krajský úřad hnízdní výskyt rorýsa obecného ve všech městech Moravskoslezského kraje. Výsledky jsou uloženy v Nálezové databázi AOPK ČR.

2010

Průzkum velikosti populace špačka obecného (Sturnus vulgaris), vrabce domácího (Passer domesticus) a vrabce polního (Passer montanus) ve Skrochovicích

Objednatel: Staturární město Opava, odbor životního prostředí

Průzkum byl realizován na území obce Skrochovice (okres Opava) v období června až srpna a jeho cílem bylo zhodnotit, zda předmětné druhy synantropních ptáků způsobují významné škody na zemědělských plodinách.

Průzkum velikosti populace holuba domácího (Columba livia f. domestica) v Ostravě-Porubě a návrh opatření k jejímu omezení

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba

Sledování proběhlo v intravilánu celé městské části Ostravy v měsíci červnu a jeho smyslem bylo rovněž vyhodnotit velikost hnízdní populace druhu a navrhnout eticky přijatelné kroky k její eliminaci.

2009

Ornitologický průzkum aleje v Děhylově a návrh opatření

Objednatel: Obecní úřad Děhylov

Průzkum aleje v blízkosti řeky Opavy v Děhylově (okres Opava) jsme realizovali v průběhu července; jeho náplní bylo předložit seznamit zjištěných druhů ptáků s komentářem k ochranářsky významným ptákům a navrhnout opatření k minimalizaci poškození jejich biotopu.

Průzkum velikosti populace holuba domácího (Columba livia f. domestica) na sídlišti Fifejdy a návrh opatření k jejímu omezení

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Průzkum jsme provedli na ostravském sídlišti v hnízdní sezoně a jeho předmětem bylo sledování početnosti předmětného synantropního druhu. Rovněž jsme navrhli opatření k eliminaci populace druhu.

2008

Podmínky zachování lokální populace motáka pochopa (Circus aeruginosus) v PO Poodří a analýza faktorů ovlivňujících její stabilitu

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Poodří

Cílem studie bylo popsat ekologii a bionomii motáka pochopa s ohledem na jeho potravně-prostorové nároky v širším území nivy Odry a významné faktory v zájmovém území, stanovit míru vlivu na lokální populaci druhu včetně dopadu kumulativních vlivů, navrhnout perspektivy budoucího vývoje populace druhu v návaznosti na stoupající urbanizaci a industrializaci zájmového území a v mapových podkladech také vymezit území potřebné k zachování lokální populace motáka pochopa.

Komplexní monitorovací průzkum PR Skučák

Objednatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Provedli jsme obdobně zaměřený projekt jako v roce 2007.

2007

Komplexní monitorovací průzkum PR Skučák

Objednatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Za účasti odborníků z oborů malakologie, odonatologie, koleopterologie, herpetologie a botaniky jsme realizovali komplexnější zoologický průzkum PR Skučák (okres Karviná) včetně návrhu zlepšení současného stavu pro jednotlivé skupiny živočichů.

2006

Ekologie a početnost volavky popelavé (Ardea cinerea) v Moravskoslezském kraji

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

V rámci projektu jsme sledovali početnost druhu na hnízdních lokalitách a také jeho kvantitu v období celého roku na vybraných stojatých a tekoucích vodách. Výsledky týkající se hnízdních lokalit byly publikovány ve zpravodaji Acrocephalus (Ostrava) č. 25/2009.