O nás

Slezská ornitologická společnost je pobočkou České společnosti ornitologické s vlastní právní subjektivitou (pobočný spolek). Působnost pobočky se podle organizačního řádu nachází na území Moravskoslezského kraje a okresu Vsetín. Jejím posláním je organizovat jak zájemce o výzkum a ochranu ptáků, tak i nadšence z řad širší veřejnosti, kterým není lhostejný osud ptáků a jejich prostředí. K datu 22. 2. 2020 je v pobočce sdruženo 110 členů (z toho jeden člen čestný – MUDr. Radim Petro).


Členové pobočky se pravidelně setkávají na členských schůzích, které jsou pořádány dvakrát ročně (na přelomech února/března a listopadu/prosince) v moderních prostorách přednáškové síně Ostravského muzea v centru Ostravy. Na schůzích jsou prezentovány přednášky a příspěvky našich členů, členů České společnosti ornitologické a dalších hostů a také zprávy o činnosti výborů pobočky i pražského ústředí. Na schůzích je členům a hostům k dispozici širší nabídka ornitologické literatury včetně pobočkového zpravodaje Acrocephalus (Ostrava).


Slezská ornitologická společnost spolupracuje s orgány státní správy ochrany přírody a krajiny (zejména Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálním pracovištěm Správa CHKO Poodří) a dalšími subjekty, které svou činností zasahují do sféry života ptáků a jejich prostředí (např. projekční nebo stavební firmy). Na území své působnosti má pobočka možnost vyjadřovat se k probíhajícím správním řízením (krajských úřadů a správ CHKO) týkajících se nejen ptáků, ale i dalších skupin živočichů. Od roku 2006 se pobočka věnuje rovněž zakázkové činnosti.


Slezská ornitologická společnost se snaží získávat pro ochranu ptáků a jejich životního prostředí nejširší veřejnost, např. pořádáním akcí pro veřejnost (Vítání ptačího zpěvu, Evropský/Světový festival ptactva) nebo poradenstvím. Vážnější zájemci se mohou účastnit odchytové akce Acrocephalus v CHKO Poodří, která je spolupořádána a spolufinancována naší pobočkou. Nejmladší zájemci jsou sdružováni v ornitologickém kroužku.


Pozn. za poskytnutí fotky rákosníka velkého na titulní straně děkujeme Dušanu Boucnému.