Vítání ptačího zpěvu 2016

Letošní Vítání ptačího zpěvu se uskutečnilo převážně v květnových termínech na řadě míst Slezska. Jedním z nich byla i soustava rybníků v blízkosti Polanky nad Odrou. Z organizačních důvodů musel být termín přeložen z 6. na 20. května. Akce se zúčastnilo celkem 21 žáků ZŠ Heleny Salichové, jeden rodič a jeden ohař, který samozřejmě nebyl používán k nahánění vodního ptactva, ale jako milý společník doprovázející účastníky během vycházky. Naprosto ideální až letní počasí přálo pozorování nejrůznějších ptačích druhů, zejména vázaných na mokřadní a rybniční prostředí. Z nejvzácnějších lze jmenovat rybáka obecného (Sterna hirundo), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), kopřivku obecnou (Anas strepera) nebo motáka pochopa (Circus aeruginosus). Jako vždy ale udělala dětem největší radost mláďata, zvláště početně hnízdící labutě velké (Cygnus olor). Program nebyl zaměřen pouze na přítomné ptactvo, ale i na jiné živočichy a rostliny vyskytující se v rybniční soustavě a přilehlé NPR Polanská niva. Pravděpodobně nejpočetněji pozorovaným obratlovcem byla silně ohrožená kuňka obecná (Bombina bombina), jejíž populace dosahuje v Polance ojedinělých parametrů. Motivací k plnění úkolů vedoucích k poznání místní avifauny a přírody obecně byly i propagační materiály zaslané Českou společností ornitologickou, které tímto způsobem děkujeme.