Podzimní členská schůze 2022

V Ostravském muzeu se v sobotu 19. 11. 2022 konala podzimní členská schůze naší pobočky. Přednáškový sál postupně zaplnilo 41 členů pobočky a sedm hostů. V úvodu schůze uctili všichni přítomní minutou ticha památku dlouholetého předsedy ČSO pana Jiřího Flouska. Po čtyřech letech se opět uskutečnily volby do pobočkového výboru. Na kandidátní listině se tentokráte objevilo šest jmen, zvoleno však mohlo být pouze pět. Po sečtení hlasů byli do výboru SOS pro funkční období let 2023–2026 zvoleni podle počtu obdržených hlasů Patrik Molitor a Martin Mandák, Marie Hánová, Emil Morav a Jaroslav Kubenka. Patrik Molitor byl poté podle organizačního řádu členskou základnou schválen do funkce předsedy pobočky.

Letos poprvé se konala volba nového pobočkového ptáka pro rok 2023. Z navržených 20 druhů byl zvolen rorýs obecný (Apus apus), který těsně porazil další synantropní druh kavku obecnou (Corvus monedula). Věříme, že na základě volby z řad členské základny se do mapování hnízdišť rorýsa obecného v roce 2023 zapojí co nejvíce členů a dalších zájemců a společnými silami tak přispějeme k ochraně druhu, který je velmi často ohrožen lidskou činností při stavebních úpravách budov. Metodiku mapování představíme na jarní členské schůzi.

Jedním z dalších hlavních bodů pobočkové schůze byla zajímavá přednáška paní Adély Jonákové, která pracuje v odchovně tetřeva hlušce v Krásné pod Lysou horou. Paní Jonáková poutavým přednesem zaujala všechny přítomné, kteří po ukončení přednášky měli velké množství dotazů týkajících se návratu tohoto kriticky ohroženého druhu zpět do volné přírody v naší největší chráněné krajinné oblasti.

Po zprávách výboru, které se se týkaly zakázek, stanovisek pobočky, osvětové a vzdělávací činnosti, pobočkového časopisu, práce s mládeží, průběžných výsledků mapování sovy pálené, monitoringu sov v přírodním parku Moravice aj. seznámila Kateřina Ševčíková, jako zástupce výboru ČSO, členy a hosty také s aktualitami z ČSO z posledních měsíců.

Velice nás potěšil zájem členů prezentovat svou činnost. Pan J. Kondziolka přednesl výsledky sledování mortality živočichů na silnicích, pan J. Mayer promítl záběry křivek obecných a rysa ostrovida z Beskyd, pan K. Návrat prezentoval fotografie ptáků z propadliny Kozinec a okolí, paní M. Helebrandová okomentovala videoukázku ze shromaždiště jeřába popelavého v Osoblažském výběžku, pan D. Křenek vybídl přítomné ke sledování ptáků ve jmelí a jednatel společnosti prezentoval zajímavá pozorování ptáků z Osoblažského výběžku. Oficiální část schůze byla ukončena těsně po 13. hod., neoficiální „hospodská část“ až ve večerních hodinách.

Děkujeme všem přednášejícím za jejich příspěvky a všem přítomným za skvělou atmosféru.