Ohlédnutí za seminářem/workshopem k problematice ochrany synantropních ptáků a netopýrů

Dvoudenního semináře/workshopu konaného v prostorách ORNIS v Přerově ve dnech 8. a 9. 4. 2016 se zúčastnili rovněž tři pozvaní členové výboru Slezské ornitologické společnosti (M. Mandák, P. Molitor, L. Praus). Náplní prvního dne byly přednášky a prezentace v podání tria RNDr. P. Schnitzerová, Ph.D., Mgr. E. Tošenovský a Mgr. L. Viktora, které vyčerpávajícím způsobem obsáhlo prakticky celou problematiku ochrany synantropních druhů netopýrů a ptáků (zejména rorýsa obecného). Zásadním bodem semináře bylo seznámení posluchačů s metodicky korektním postupem při vlastním průzkumu a způsobem vyhotovení posudku, který je nedílnou přílohou k žádostem o zateplování budov v rámci výzev OPŽP, IROP a Zelená úsporám. Během druhého dne byla účastníkům nastíněna problematika komplexního posouzení staveb včetně ochrany ptáků před nárazy do prosklených prvků budov a také ochrana budov před destruktivní činností šplhavců. Po teoretické části se zájemci mohli seznámit s technikou používanou při průzkumu netopýrů v terénu (včetně reálné detekce dvou druhů netopýrů) a venkovní expozicí zaměřenou na opatření k ochraně zájmových druhů (uzávěry, budky aj. možnosti). Posledním bodem programu byla exkurze po intravilánu města Přerova (vedl ji E. Tošenovský) s názornou ukázkou vhodných i nevhodných opatření k podpoře populací předmětných živočichů. Výbor Slezské ornitologické společnosti by chtěl touto formou poděkovat všem třem organizátorům za velmi přínosnou a bezchybně zorganizovanou akci!